LICITA s.r.o.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen „Souhlas“)

I. 
Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jako uživatel (návštěvník) internetových stránek www.licita.cz tímto udělujete nám, tedy společnosti LICITA s.r.o., IČ: 26328500, se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň  (dále jen „my“ nebo „naše společnost“), svobodně a dobrovolně souhlas k tomu, abychom ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu s níže uvedeným zpracovávali tyto Vaše osobní údaje:
-  jméno a příjmení,
-  adresu bydliště a zasílací adresu,
-  datum narození, rodné číslo,
-  obchodní firmu, IČ (jednáte-li jako fyzická osoba podnikající) a DIČ (jste-li plátcem DPH),
-  telefonní číslo, e-mailovou adresu,
-  číslo bankovního účtu,
-  IP adresu
(dále též jen souhrnně „osobní údaje“).

II. 
Proč, jak a jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu, abychom Vám mohli poskytovat služby, které chcete využívat, konkrétně možnost využívat námi provozovaný systém elektronických aukcí na www.licita.cz a účastnit se (při splnění podmínek účasti v konkrétní aukci) kterékoli elektronické aukce probíhající na www.licita.cz; bude-li na základě výsledku aukce a vůle prodávajícího rozhodnuto o prodeji předmětu aukce do Vašeho vlastnictví, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy o koupi předmětu aukce či jiné obdobné smlouvy směřující k nabytí předmětu aukce do Vašeho vlastnictví a tedy i k vyhotovení dokumentů a listin s tím souvisejících.  

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vaší registrace na www.licita.cz (tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a Vámi) a následně po dobu dalších 10 let; poté Vaše osobní údaje smažeme, nebude-li dán žádný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

Vaše výše uvedené osobní údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Případné další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://www.licita.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

III. 
Komu Vaše osobní údaje poskytneme?

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v převažujícím rozsahu pouze naší společností (našimi zaměstnanci). Pro zvýšení kvality našich služeb a zajišťování některých činností pro nás mohou zpracovávat Vaše osobní údaje i tito zpracovatelé:

BARTON STUDIO s.r.o., se sídlem Táborská 1253/17, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 28035216, při poskytování serverových a webových služeb naší společnosti, včetně zabezpečeného uložení osobních údajů,

4networks s.r.o., se sídlem Kalikovský Mlýn, Radčická 60/40, 301 00 Plzeň, IČ: 29164818, při poskytování služeb v oblasti IT, včetně zabezpečení dat a software,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Všichni výše uvedení zpracovatelé (naši partneři) jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí použít poskytnuté osobní údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Všichni výše uvedení zpracovatelé (naši partneři) jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí použít poskytnuté osobní údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Stanete-li se vítězem určité aukce, poskytneme Vaše osobní údaje také prodávajícímu (vlastníkovi) předmětu aukce, což je nezbytné zejména k uzavření a splnění kupní smlouvy či jiné obdobné smlouvy směřující k nabytí předmětu aukce do Vašeho vlastnictví. Vaše osobní údaje poskytneme prodávajícímu předmětu aukce toliko v rozsahu nezbytně nutném k uzavření smlouvy a splnění předmětu smlouvy. Stanete-li se vítězem aukce, kde předmětem aukce je věc z majetkové podstaty ve smyslu insolvenčního zákona, mohou být Vaše osobní údaje předány krom insolvenčního správce také zajištěným věřitelům, členům věřitelského výboru a insolvenčnímu soudu, a to za účelem rozhodnutí o prodeji majetkové podstaty (schválení či neschválení prodeje).

Vyjma shora uvedených zpracovatelů a dalších výše uvedených osob nebudeme Vaše osobní údaje předávat jiným osobám. Vaše osobní údaje nebudeme předávat do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

IV.
Máte možnost odvolat svůj Souhlas.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu a na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi námi a Vámi při Vaší registraci na www.licita.cz. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu na licita@licita.cz nebo dopisu na výše uvedenou adresu našeho sídla.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Vaše osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně, nicméně dovolujeme si Vás upozornit, že jejich poskytnutí je v tomto případě smluvním požadavkem a nezbytnou podmínkou k tomu, abychom Vám mohli poskytovat výše uvedené služby, tedy abyste mohl/a využívat námi provozovaný systém elektronických aukcí na www.licita.cz a účastnit se (při splnění podmínek účasti v konkrétní aukci) kterékoli elektronické aukce probíhající na www.licita.cz. Neposkytnete-li nám výše uvedené osobní údaje nebo odvoláte-li tento Souhlas a zrušíte-li současně Vaši registraci na www.licita.cz (čímž dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi), nebudete moci nadále využívat systém elektronických aukcí na www.licita.cz a nebudete se moci účastnit žádné aukce probíhající na www.licita.cz

V.
Cookies

Na svých webových stránkách shromažďujeme následující soubory cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Nepoužíváme cookies pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). 

Jako uživatel máte možnost používání cookies odmítnout. Má-li prohlížeč uživatele použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany webu www.licita.cz.

VI.
Jaká máte práva?

Udělením tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů berete současně na vědomí, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností máte zejména tato práva:
-  právo svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat,
-  právo na přístup k osobním údajům,
-  právo na opravu či doplnění osobních údajů,
-  právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,
-  právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“),
-  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
-  právo na přenesení osobních údajů;
-  v případě pochybností o zákonném zpracování svých osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webové stránky úřadu: www.uoou.cz).

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://www.licita.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde jsou Vaše práva také podrobněji vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnou představu o jejich obsahu.

Svá výše uvedená práva (vyjma stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů) uplatníte u nás, a to tak, že nás budete s Vaším požadavkem kontaktovat na e-mailové adrese licita@licita.cz nebo některým z dalších způsobů uvedených níže v článku VII.  

VII. 
Jak nás můžete kontaktovat?

V pracovních dnech v době od 9 do 15 hod. nás můžete kontaktovat osobně na výše uvedené adrese našeho sídla. Můžete nás kontaktovat rovněž písemně dopisem zaslaným na výše uvedenou adresu našeho sídla. Kdykoli nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese licita@licita.cz.

 

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.