LICITA s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608 (dále jen „my“ nebo „naše společnost“), jako správce osobních údajů,

Vás, jako uživatele (návštěvníka) webových stránek www.licita.cz,

informuje o našich zásadách zpracování a ochrany Vašich osobních údajů (Vašeho soukromí).

Dále v textu se dozvíte zejména:
-  Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
-  Za jakými účely a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme.
-  Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
-  Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.
-  Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Budete-li potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit se nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese licita@licita.cz.

I.
Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje vyžadujeme a zpracováváme vždy jen v té míře, v jaké jsou přiměřené, relevantní a nezbytné pro daný účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem.

Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let.

1.1. Požádáte-li nás prostřednictvím našich webových stránek www.licita.cz (prostřednictvím kontaktního poptávkového formuláře), e-mailem, osobně nebo telefonicky o poskytnutí informací týkajících se konkrétní naší nabídky prodeje/dražby hmotné/nehmotné věci (dále též jen zkráceně „nabídka“), o poskytnutí/poskytování (zasílání) informací o více či všech našich nabídkách bez bližšího určení, nebo o poskytnutí/poskytování jiných Vámi požadovaných informací, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje (pokud nám tyto poskytnete):
-  jméno a příjmení,
-  e-mailovou adresu,
-  telefonní číslo,
-  adresu Vašeho bydliště či zasílací adresu (požadujete-li zaslání/zasílání informací poštou).

Poskytnutí Vašich osobních údajů dle předchozí věty naší společnosti je dobrovolné, nicméně je nezbytnou podmínkou k tomu, abychom Vám mohli poskytovat informace, o které jste projevil/a zájem; pokud nám Vaše osobní údaje neposkytnete nebo odvoláte-li předchozí souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, nebudeme Vám moci nadále poskytovat Vámi požadované informace.   

1.2. Předložíte-li nám nebo naším prostřednictvím třetí osobě nabídku podmínek uzavření smlouvy (např. nabídku na koupi určité věci), objednáte-li u nás službu, budete-li s námi nebo naším prostřednictvím jednat o uzavření smlouvy, bude-li mezi námi a Vámi uzavřena smlouva nebo budete-li se účastnit veřejné dražby prováděné naší společností coby dražebníkem dle zákona o veřejných dražbách, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje (pokud nám tyto poskytnete):
-  jméno a příjmení,
-  adresu bydliště a zasílací adresu,
-  datum narození, rodné číslo (rodné číslo jen v případech, kdy to bude nezbytné pro uzavření/splnění smlouvy a/nebo jednoznačnou identifikaci a/nebo v případech, kdy tak ukládá zákon),
-  obchodní firmu, IČ (jednáte-li jako fyzická osoba podnikající) a DIČ (jste-li plátcem DPH),
-  telefonní číslo, e-mailovou adresu,
-  číslo bankovního účtu (v případech, kdy to bude nezbytné pro uzavření/splnění smlouvy).

Poskytnutí Vašich osobních údajů dle předchozí věty naší společnosti je v případech uvedených v předchozí větě naším smluvním požadavkem a/nebo zákonným požadavkem (např. zákon o veřejných dražbách, aj.) a jejich neposkytnutí může mít ten následek, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo nebude dále jednáno o uzavření smlouvy nebo že Vaše případná nabídka na odkup majetku nebude brána v potaz nebo že se nebudete moci účastnit veřejné dražby.

1.3. Jste-li registrován na www.licita.cz, tedy v systému elektronických aukcí provozovaných naší společností, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
-  jméno a příjmení,
-  adresu bydliště a zasílací adresu,
-  datum narození, rodné číslo,
-  obchodní firmu, IČ (jednáte-li jako fyzická osoba podnikající) a DIČ (jste-li plátcem DPH),
-  telefonní číslo, e-mailovou adresu,
-  číslo bankovního účtu,
-  IP adresu.

Poskytnutí Vašich osobních údajů dle předchozí věty v případě dle předchozí věty je s ohledem na povahu a účel systému elektronických aukcí v prvé řadě smluvním požadavkem a nezbytnou podmínkou k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, tedy abyste mohl/a využívat námi provozovaný systém elektronických aukcí na www.licita.cz.

1.4. Bude-li, např. z důvodů vyžadovaných zákonem, nezbytné vyžádat si od Vás a zpracovávat krom výše uvedených osobních údajů i jiné Vaše osobní údaje, budeme Vás o tomto informovat, včetně sdělení všech náležitostí, tedy i důvodu (účelu) zpracování.

II.
Účel a doba zpracování Vašich osobních údajů

2.1. V případech dle bodu 1.1. těchto zásad budeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu, abychom Vás mohli kontaktovat a poskytnout/poskytovat Vám informace, o které jste projevil/a zájem, přičemž:

-  pokud nás žádáte o informace, jejichž úplné poskytnutí z naší strany má charakter jednorázového podání informace, nebo pokud se Vámi požadované informace týkají konkrétního obchodního případu (typicky půjde o situaci, kdy se budete zajímat o určitou konkrétní naši nabídku prodeje/dražby), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu zpracovávání daného obchodního případu, jehož se Vámi vyžádané informace týkají (typicky po dobu, než dojde k dokončení prodeje a předání předmětu prodeje, o který jste se u nás zajímal/a, vybranému kupujícímu); poté Vaše osobní údaje smažeme, nebude-li dán žádný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

-  pokud nás žádáte o pravidelné opakované poskytování informací určitého typu nebo o poskytování informací, které se netýkají pouze konkrétního obchodního případu, například o zasílání všech našich nabídek prodejů/dražeb (stávajících i budoucích) či všech našich nabídek určitého typu (např. současné i budoucí nabídky zemědělských pozemků), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání Vašeho zájmu o poskytování (zasílání) Vámi požadovaných informací, přičemž pokud tuto dobu sám/sama časově neomezíte (v rámci Vaší žádosti o poskytování informací nebo kdykoli poté např. e-mailem zaslaným na licita@licita.cz), máme za to, že Váš zájem o poskytování (zasílání) Vámi požadovaných informací trvá po dobu 10 let; poté Vaše osobní údaje smažeme, nebude-li dán žádný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

2.2. V případech dle bodu 1.2. těchto zásad budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

-  z důvodu předložení nabídky podmínek uzavření smlouvy a/nebo jednání o Vaší nabídce a/ nebo jednání o uzavření smlouvy a/nebo uzavření smlouvy a/nebo plnění smlouvy, přičemž s ohledem na předmět naší činnosti půjde především o smlouvy o zprostředkování prodeje či koupě, kupní smlouvy či smlouvy o budoucí kupní smlouvě, dohody o podmínkách účasti ve výběrovém řízení a o složení kauce, rezervační smlouvy, apod., když smlouvou se pro účely těchto zásad rozumí také faktické využití našich služeb, aniž je o tom vyhotovena smlouva/dohoda v písemné podobě,

-  nebo z důvodu splnění našich zákonných povinností dražebníka, zejména k vyhotovení a archivaci listin souvisejících s Vaší účastí ve veřejné dražbě a stanete-li se vydražitelem, též s přechodem vlastnického práva k předmětu dražby do Vašeho vlastnictví,

-  a/nebo z důvodu plnění našich dalších zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, aj.),

a to po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby a/nebo plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění našich archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, aj., nejdéle po dobu 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění; poté Vaše osobní údaje smažeme, nebude-li dán žádný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

2.3. V případě dle bodu 1.3. těchto zásad zpracováváme Vaše osobní údaje:

-  zejména z důvodu, abychom Vám mohli poskytovat služby, které chcete využívat, konkrétně možnost využívat námi provozovaný systém elektronických aukcí na www.licita.cz a účastnit se (při splnění podmínek účasti v konkrétní aukci) kterékoli elektronické aukce probíhající na www.licita.cz,

-  z důvodů uzavření a plnění smlouvy o koupi předmětu aukce či jiné obdobné smlouvy směřující k nabytí předmětu aukce do Vašeho vlastnictví, a to v případě, že se stanete vítězem aukce a bude rozhodnuto o prodeji předmětu aukce do Vašeho vlastnictví,

a to po dobu trvání Vaší registrace na www.licita.cz (tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a Vámi) a následně po dobu dalších 10 let; poté Vaše osobní údaje smažeme, nebude-li dán žádný zákonný důvod pro jejich další zpracování.

2.4. Může se stát, že Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu použijeme k tomu, abychom Vám zaslali/zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o našich nabídkách, událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout (vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu) a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na naši e-mailovou adresu nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení.

2.5. Budeme-li, například z důvodů vyžadovaných zákonem, zpracovávat Vaše osobní údaje k jinému účelu, než který je výše uveden, neprodleně Vám poskytneme informaci o tomto účelu zpracování.

III. 
Cookies

3.1. Na svých webových stránkách shromažďujeme následující soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Nepoužíváme cookies pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). 

3.2. Jako uživatel máte možnost používání cookies odmítnout. Má-li prohlížeč uživatele použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany webu www.licita.cz.

IV. 
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup, komu Vaše osobní údaje poskytneme?

4.1. Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v převažujícím rozsahu pouze naší společností (našimi zaměstnanci). Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi před neoprávněným přístupem a zneužitím. Všichni naši zaměstnanci byli poučeni (proškoleni) o povinnosti dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. 

4.2. Pro zvýšení kvality našich služeb a zajišťování některých činností pro nás mohou zpracovávat Vaše osobní údaje i tito zpracovatelé:
-  BARTON STUDIO s.r.o., se sídlem Táborská 1253/17, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 28035216, při poskytování serverových a webových služeb naší společnosti, včetně zabezpečeného uložení osobních údajů,
-  4networks s.r.o., se sídlem Kalikovský Mlýn, Radčická 60/40, 301 00 Plzeň, IČ: 29164818, při poskytování služeb v oblasti IT, včetně zabezpečení dat a software,
-  případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
Všichni výše uvedení zpracovatelé (naši partneři) jsou vždy vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí použít poskytnuté osobní údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

4.3. Podáte-li u nás nabídku na odkoupení určitého majetku, budete-li jednat naším prostřednictvím o uzavření kupní smlouvy či jiné obdobné smlouvy směřující k nabytí vlastnictví věci nebo stanete-li se vítězem elektronické aukce konané na www.licita.cz, poskytneme Vaše osobní údaje také prodávajícímu předmětu prodeje (tj. vlastníkovi nebo insolvenčnímu správci, je-li předmětem prodeje majetková podstata ve smyslu insolvenčního zákona), což je nezbytné zejména k uzavření a splnění kupní smlouvy či jiné obdobné smlouvy směřující k nabytí věci do Vašeho vlastnictví, a často nezbytné již k rozhodnutí o výběru osoby kupujícího, zejména v případě záměru koupě majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Vaše osobní údaje poskytneme prodávajícímu (vlastníkovi) předmětu prodeje resp. předmětu aukce toliko v rozsahu nezbytně nutném k uzavření smlouvy a splnění předmětu smlouvy. Týká-li se podání Vaší nabídky či záměr uzavření smlouvy věci z majetkové podstaty ve smyslu insolvenčního zákona, mohou být Vaše osobní údaje předány krom insolvenčního správce také zajištěným věřitelům, členům věřitelského výboru a insolvenčnímu soudu, a to za účelem posouzení Vaší nabídky a rozhodnutí o prodeji majetkové podstaty.

4.4. Budete-li se účastnit veřejné dražby prováděné naší společností coby dražebníkem dle zákona o veřejných dražbách a stanete-li se vydražitelem, poskytneme Vaše osobní údaje navrhovateli dražby, a to jednak z důvodu zákonných povinností naší společnosti jako dražebníka a jednak za účelem možnosti navrhovatele dostát svým zákonným povinnostem, např. předat předmět dražby vydražiteli, vystavit a zaslat vydražiteli potvrzení o zániku zástavních práv, apod. Osobní údaje vydražitele v rozsahu jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo jsou součástí protokolu o provedené dražbě, který je dle zákona o veřejných dražbách zasílán krom navrhovatele také dalším osobám (vlastník, zástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, finanční úřad, případně další osoby dle zákona).

4.5. Vyjma shora uvedených zpracovatelů a dalších výše uvedených osob nebudeme Vaše osobní údaje předávat jiným osobám, ledaže budeme mít k předání Vašich osobních údajů Váš výslovný souhlas či pokyn nebo budeme k předání Vašich osobních údajů povinni ze zákona.

4.6. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

4.7. Vaše osobní údaje nebudeme předávat do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

V. 
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

5.1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
-  právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů,
-  právo na přístup k osobním údajům,
-  právo na opravu,
-  právo na výmaz („právo být zapomenut“),
-  právo na omezení zpracování údajů,
-  právo vznést námitku proti zpracování,
-  právo podat stížnost na zpracování osobních údajů,
-  a další práva uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

5.2. Právo na odvolání souhlasu znamená, že můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a. Souhlas můžete odvolat například zasláním e-mailu na licita@licita.cz nebo dopisu na výše uvedenou adresu našeho sídla. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Po skončení platnosti souhlasu Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod. Dovolujeme si Vás však upozornit, že odvolání souhlasu může mít ten následek, že Vám například nebudeme moci poskytovat informace, o které jste nás požádali.

5.3. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

5.4. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

5.5. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

5.6. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

5.7. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, newsletterů, apod.), nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

5.8. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů znamená, že v případě pochybností o zákonném zpracování svých osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webové stránky úřadu: www.uoou.cz).

5.9. Svá výše uvedená práva (vyjma stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů) uplatníte u nás, a to tak, že nás budete s Vaším požadavkem kontaktovat na e-mailové adrese licita@licita.cz nebo některým z dalších způsobů uvedených níže.    

VI. 
Jak nás můžete kontaktovat?

6.1. V pracovních dnech v době od 9 do 15 hod. nás můžete kontaktovat osobně na výše uvedené adrese našeho sídla. Můžete nás kontaktovat rovněž písemně dopisem zaslaným na výše uvedenou adresu našeho sídla. Kdykoli nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese licita@licita.cz.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018.

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.