LICITA s.r.o.

Prodej pohledávky

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce.

Pohledávka přiznaná vykonatelným platebním rozkazem OS Praha-západ ve výši 1.466.666,70 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 1.466.666,70 Kč od 26.8.2017 do zaplacení a s nárokem na úhradu nákladů řízení ve výši 125.896,40 Kč. 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce dlužníka, Vladimíra Palečka, IČ: 44879717, sp.zn. KSPH 72 INS 18239/2014, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení pohledávky z majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, a to pohledávky za panem Milanem Palečkem z titulu neplatné dohody o rozdělení pozůstalosti ze dne 11. 5. 2016. Pohledávka je přiznána platebním rozkazem Okresního soudu Praha-západ ze dne 13.9.2017, č.j.6 C260/2017-6, ve výši 1.466.666,70 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 1.466.666,70 Kč od 26.8.2017 do zaplacení a s nárokem na úhradu nákladů řízení ve výši 125.896,40 Kč. Platební rozkaz je pravomocný a vykonatelný (právní moc a vykonatelnost 24.11.2017). Pohledávka je vymáhána exekučně (ex. řízení sp.zn. 176 EX 00775/18, JUDr. Josef Lavička, Exekutorský úřad Cheb).

Dostupné doklady prokazující vznik, výši a trvání pohledávky a případné další listiny týkající se pohledávky jsou k nahlédnutí u insolvenčního správce. Nahlédnutí do dostupných dokladů a listin lze sjednat prostřednictvím zprostředkovatele na tel. 377 227 979 nebo 777 707 310.

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 31.05.2018, 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.